เอกสาร

Projects

To Develop E-learning by Social Media

for Education about signs

Mr. Kitinai Phudornpo Class M. 6/12 Number 1A

Mr. Kitipol Chenkhom Class M.6/12 Number 2A

Mr. Komkrit Singla Class M.6/12 Number 4A

Mr. Thanawut Phokaew Class M.6/12 Number 6A

Mr. Theerapol Kunkang Class M.6/12 Number 7A

Miss Piyaporn Sangkhamanee Class M.6/12 Number 18A

Miss Ramita Rutabut Class M.6/12 Number 20A

Miss Ruttiyakorn Kummasorn Class M.6/12 Number 21A

Presented to…

Mr. Mongkol Klungmontree

This Project presented in Partial Fulfillment of the Requirements of English Subject for Mattayomsuksa 6/12 Learners (E 33102)

Roi-Et Wittayalai School.

——————————————————————————————————————————-

โครงงาน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

เรื่อง สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

จัดทำโดย

นายกฤตนัย ภูดรโพธิ์   เลขที่ 1 ก

นายกิตติพล เจียงคำ   เลขที่ 2 ก

นายคมกริช สิงห์ลา     เลขที่ 4 ก

นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว     เลขที่ 6 ก

นายธีรพล ขันแข็ง       เลขที่ 7 ก

นางสาวปิยาภรณ์ สังฆะมณี เลขที่ 18 ก

นางสาวรมิตา รัตนบุศย์        เลขที่ 20 ก

นางสาวรัตติยากร คำมะสอน เลขที่ 21 ก

เสนอ

คุณครู มงคล คลังมนตรี

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ33102

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2555

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

——————————————————————————————————————————-

คณะผู้จัดทำ     นายกฤตนัย ภูดรโพธิ์ เลขที่ 1 ก

นายกิตติพล เจียงคำ เลขที่ 2 ก

นายคมกริช สิงห์ลา เลขที่ 4 ก

นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว เลขที่ 6 ก

นายธีรพล ขันแข็ง เลขที่ 7 ก

นางสาวปิยาภรณ์ สังฆะมณี เลขที่ 18 ก

นางสาวรมิตา รัตนบุศย์ เลขที่ 20 ก

นางสาวรัตติยากร คำมะสอน เลขที่ 21 ก

ครูที่ปรึกษา       นายมงคล คลังมนตรี

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายวิชา             ภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ /ปีการศึกษา     2/2554

บทคัดย่อ

การประเมินผลนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง สัญลักษณ์และเครื่องหมายให้มีประสิทธิภาพ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่องสัญลักษณ์และเครื่องหมาย (3) เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัย จำนวน 20 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน พบว่า (1) บทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ( Signs ) ที่มีประสิทธิภาพ(2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นมาก

——————————————————————————————————————————-

               กิตติกรรมประกาศ

              คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคุณครูมงคล  คลังมนตรี  ที่ให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง เครื่อง หมายและสัญลักษณ์ (signs) ด้วยความเมตตาและตั้งใจจริงขอขอบพระคุณคุณครูมงคล  คลังมนตรี  ที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน อำนวยความสะดวก อุทิศเวลาและเป็นทีปรึกษาโครงงานโดยเฉพาะการนำเสนอที่ถูกต้อง
สุดท้ายนี้ขอขอบใจเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันทำให้ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

——————————————————————————————————————————-

สารบัญ

 


——————————————————————————————————————————-

สารบัญตาราง

 

ตาราง                                                                                               หน้า

                ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน                                                        9

      ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดำเนินงาน                                                                 11

——————————————————————————————————————————-

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของหลายๆคนในด้านต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาและการประกอบอาชีพหลายด้านรวมถึงด้านจราจรในการขับขี่ยานพาหนะดังที่เราพบเห็นภาษาอังกฤษรอบตัวจากสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สถานที่ต่างๆ หรือแม้กระทั้งการพูดคุยในชีวิตประจำวันก็มีภาษาอังกฤษผสมอยู่ด้วย
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ก็มีความสำคัญในการเรียนวิชาภาอังกฤษและเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับขี่เป็นสัญลักษณ์บอกถึงความหมายของเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายเตือนและเครื่องหมายข้อบังคับห้ามต่างๆ
ดังนั้นคณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญและความรู้ในเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ จึงทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อให้เราได้ทราบถึงความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน ในด้านการขัยขี่ยานพาหนะหรือเครื่องหมายและสัญลักษณ์ข้อบังคับบังคับต่างๆ อย่างถูกวิธีตามกฎข้อบังคับและความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม ( Social Media)เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online)โดยใช้เทคโนโลยี (Social Media) เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)
  3. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานกลุ่ม

ขอบเขตการศึกษา

การทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs) ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 จำนวน 20 คนโดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 2555

ผลที่คาดหวัง

  1. สามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)
  2. สามารถศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยี (Social Media) เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)
  3. สามารถฝึกทักษะในการทำงานกลุ่ม

——————————————————————————————————————————-

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดทำได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์  (signs ) ดังหัวข้อต่อไปนี้

1. โครงงาน

                – ความหมายของโครงงาน

                – องค์ประกอบของโครงงาน

                – ลักษณะของโครงงาน

                -แนวทางการจัดทำโครงงาน

2. ความหมายของเว็บไซต์

3. Social  media เพื่อการศึกษา

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องเรื่อง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ( signs )

 

1. โครงงาน

                1.1 ความหมายของโครงงานภาษา

โครงงานภาษาอังกฤษเป็นงานที่ผู้ทำได้คิดอย่างอิสระที่เกี่ยวข้องเช่น โครงงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดและความเชื่อมั่นในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทำให้นักเรียนพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ซึ่งการทำโครงงานอาจเป็นเรื่องเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ได้แล้วมาวางแผนร่วมกัน กันเองจะลงมือทำโครงงานทำให้นักเรียนรู้จักวิธีการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มที่มีการตั้งจุดประสงค์รวมกันวางแผน/ดำเนินงาน

1.2 องค์ประกอบของโครงงาน

                   ในการทำโครงงานภาษาอังกฤษ นักเรียนควรจะได้เรียนรู้และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงานดังนี้

                                2.1 จุดประสงค์ของการทำโครงงานเพื่อศึกษา ค้นคว้า พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องใดหรือต้องการให้เกิดผลอะไร

2.2  เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆทักษะ กระบวนการใช้ ซึ่งได้รับความรู้ ฝึกทักษะ

2.3 การรวบรวมข้อมูลและการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ แสดงผลอย่างน่าเชื่อถือเป็นการใช้วิจัยในกระบวนการเรียนรู้

2.4 กระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นักเรียนควรได้แสดงออกถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

2.5 ความสามารถเฉพาะตัว ความถนัด ความสนใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม

2.6 ผลงานหรือชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม

1.3  ลักษณะของโครงงานภาษาอังกฤษ

โครงงานภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายด้านตามความเข้าใจแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆดังนี้

1. ลักษณะเชิงประวัติศาสตร์

โครงงานลักษณะนี้ผู้จัดทำต้องเป็นผู้ที่ชอบอ่านและมีแหล่งค้นคว้ามากมาย  เช่น ห้องสมุด ศูนย์บริการหรืออินเทอร์เน็ต

2. ลักษณะตามสาระการเรียน

เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องคิดศึกษาหาความรู้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. ลักษณะการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. โครงงานประเภทการทดลอง

เป็นกิจกรรมการจัดสภาพเหตุการณ์ให้เกิดข้อมูลที่มีสิ่งทดลอง

1.4 แนวทางการจัดทำโครงงานภาษาอังกฤษ

การจัดทำโครงงานภาษาอังกฤษมีแนวทางดังนี้

1.กำหนดจุดประสงค์ของการทำโครงงาน

2. การเลือกหัวข้อเรื่องเช่น

2.1 เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

2.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

2.3 เป็นเรื่องที่แสดงการสร้างสรรค์

2.4 เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน

2.ความหมายของเว็บไซต์

เว็บไซต์ (Website, web site, Web site) หมายถึงหน้าเว็บเพ็จหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง HIPERLINK ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ      หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์ โดยทั่วไป จะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของเว็บ Browser.

3. Social  media เพื่อการศึกษา
3.1 ความหมายของ Social Media
คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบันคำว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้นดังนั้นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ

3.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ Social Media
                                มีเดีย (“Media”) หมายถึงสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อการสื่อสารโซเชียล (“Social”) หมายถึงสังคม  ในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึงการแบ่งปันใน สังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา (ไฟล์, รสนิยม ความเห็น…) หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกับเป็น กลุ่ม…) โซเชียลมีเดียในที่นี้หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้ผู้ใช้แสดง ความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปัน ข้อมูลกับบุคคลอื่น โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเป็นเว็บแอพลิเคชัน 2.0 ซึ่งจะมีการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับข้อมูล ทีวีและหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษเป็นสื่อ แต่เป็นสื่อของการสื่อสาร ทางเดียว ผู้รับข้อมูลไม่สามารถตอบกลับผู้ให้ข้อมูลทันทีทันใดได้ แต่โซเชียลมีเดียจะเป็นสื่อที่มีการสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือผู้รับ ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตอบผู้ให้ ข้อมูลได้ การให้ข้อคิดเห็นในบันทึกในบล็อกหรือในวิดีโอ การพูดคุยผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์หรือเว็บบอร์ด การให้ข้อคิดเห็นและบันทึกว่าชอบสไลด์ เครื่องมือและการบริการที่เป็นโซเชียลมีเดีย ตีพิมพ์: บล็อก, วิกิพีเดีย, เว็บรวมที่ให้ทุกคนโพสต์ข่าว แบ่งปัน: วิดีโอ, รูปภาพ, ดนตรี, ลิงก์ การอภิปราย: การเสวนา, โปรแกรมสนทนาออนไลน์เครือข่ายสังคม: เครือข่ายสังคมโดยทั่วไปและเครือข่าย สังคมเฉพาะด้านการตีพิมพ์แบบไมโคร: ไมโครบล็อก

3.3 ประเภทเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Media
 (1)  Blog – ซึ่งเป็นการลดรูปจากคำว่า Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความเรียกว่า Post และทำการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำ web site ทั้งนี้การเรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหม่สุดก่อน จากนั้นก็ลดหลั่นลงไปตามลำดับของเวลา (Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให้ใครๆที่มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจำกัดเรื่องเทคนิคอย่างในอดีตอีกต่อไป ทำให้เกิด Blog ขึ้นมาจำนวนมากมาย และเพิ่มเนื้อหาให้กับโลกออนไลน์ได้เป็นจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่ เคยมีมาก่อน นอกจากนี้เครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของ Social คือการเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาแสดงความเห็นได้นั่นเอง ในแง่ของการตลาด Blog อาจจะถูกนำมาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ คือ การที่บริษัทจัดทำ Blog (Corporate Blog) ขึ้นมาเพื่อพูดจากับบรรดาลูกค้า และ Blog ที่เขียนจาก Blogger อิสระ ที่มีความสามารถเขียนเรื่องที่ตนถนัดและมีผู้ติดตามจำนวนมาก จนกลายเป็น Marketing Influencer

(2) Twitter และ Microblog อื่นๆ – เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จำกัดขนาดของการ Post แต่ละครั้งไว้ที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่มเดิมที ผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ (What are you doing?) แต่กิจการต่างๆกลับนำ Twitter ไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อ เพิ่มยอดขาย สร้าง Brand  หรือเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งนี้เรายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์บทความใหม่ๆบน Blog ของเราได้ด้วย Twitter นั้นเป็นนิยมขึ้นมากอย่างรวดเร็ว จนทำให้เว็บไซต์ประเภท Social Network ต่างๆ เพิ่ม Feature ที่ให้ผู้ใช้สามารถบอกได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ นั้นก็คือการนำ Micro blog เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยนั้นเอง

(3) Social Networking – จากชื่อก็สามารถแปลความหมายได้ว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเรากับเพื่อนๆจนกลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้นในส่วนของ Profile ซึ่งประกกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) และอื่นๆ นอกจากนี้ Social Networking ยังมีเครื่องมือสำคัญในการสร้างจำนวนเพื่อนให้มากขึ้น คือ ในส่วนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกด้วย นักการตลาดนำ Social Networking มาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อาจจะอยู่ในรูปของการสร้าง Brand ผ่านเกมส์หรือ Application ต่างๆ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือของ CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากนี้ตัวลูกค้าเอง หากชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ ก็สามารถร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นมาได้เว็บไซต์ที่มีลักษณะของ Social Networking มีมากมาย แต่อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกจะสนใจในการสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนๆหรือครอบครัว เช่น Facebook, Hi5 หรือ Myspace และอีกประเภท คือสนใจในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ ที่เปิดให้ใส่ Resume และข้อมูลเชิงอาชีพต่างๆ เช่น Linkedin หรือ Plaxo เป็นต้น

(4) Media Sharing – เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้กับครอบครัว เพื่อนๆ หรือแม้กระทั่งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูกๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากนั้นนำขึ้นไปสู่เว็บไซต์ Media Sharing อย่าง YouTube หากความคิดของเราเป็นที่ชื่นชอบ ก็ทำให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย หรือกรณีหากกิจการคุณขายสินค้าที่เน้นดีไซน์ที่สวยงาม ก็อาจจะถ่ายรูปแล้วนำขึ้นไปสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr เพื่อให้ลูกค้าได้ชม หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการนำชมโรงงาน หรือบรรยากาศในการทำงานของกิจการ เป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ที่คนไทยนิยมนำรูปภาพที่ตนเองถ่ายมาแสดงฝีมือ เหมือนเป็นแกลลอรี่ส่วนตัว ทำให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นฝีมือก่อนที่จะทำการจ้าง

(5) Social News and Bookmarking – เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใดในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทำการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วยกลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้น เป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถทำการ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยไม่ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่สามารถทำผ่านออนไลน์ และเนื้อหาในส่วนที่เราทำ Bookmark ไว้นี้ สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นๆได้ด้วย นักการตลาดจะใช้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้างจำนวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์หรือ Campaign การตลาดที่ต้องการ

(6) Online Forums – ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน และอื่นๆอีกมากมาย ได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะนำสินค้าหรือบริการต่างๆ นักการตลาดควนสนใจเนื้อหาที่พูดคุยใน Forums เหล่านี้ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นคำวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการของเรา ซึ่งเราเองสามารถเข้าไปทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนถึงใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  เว็บไซต์ประเภท Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆตัวอย่างรายชื่อเว็บไซต์ที่เป็น Social MediaD-Looks เว็บไซต์ Social Network แนวๆ hi5 แต่มีสโลแกนว่า เว็บไซต์ดูดี สำหรับคนดี ๆBangkokSpace เป็น Social Network สำหรับคนชอบเที่ยวกลางคืน Blogging exteen เว็บผู้ให้บริการ blog อันดับหนึ่งของไทย สูสีเบียดกับ blogging อยู่ตลอด แต่หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้วตัวระบบ exteen เองพัฒนาได้ดีBlog Gang ผู้ให้บริการพื้นที่ blog ในเครือ pantip.com ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ จะเป็นแฟนคลับ หรือขาประจำของ pantip.com อยู่แล้วMicro Blogging NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่พัฒนาโดยคนไทย (ในเครือ sanook.com เช่นกัน) แต่ดูมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมให้อัพเดทกับ twitter ได้ หรือการอัพเดท noknok ผ่านมือถือเป็นต้นSocial Bookmarking Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึ่งของไทย คนใช้กันเพียบ เป็นที่รวมข้อมูลบทความทันสมัย ที่มีคนมาช่วยกันใส่เรื่องใหม่ ทุกวันDuo core เว็บที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรูปแบบวีดีโอ โดยใช้ระบบ Social Bookmark มาให้ผู้ชม ช่วยกันส่งเรื่องราวไอทีที่น่าสนใจเข้ามา

3.4 เว็บบล็อก (Weblog)
                      (1) ความหมายของเว็บบล็อก (Weblog)
บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บบล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า “บล็อก” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์”บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ให้กับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อ

                   (2) ประเภทของเว็บบล็อก

1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่

1.1. Link log บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคุณยังจำผู้ให้กำเนิดคำว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ link log นั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิงค์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนเว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งค์ของเขา 1 – 2 ลิงค์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำบล็อกแบบไหน link log น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำบล็อกได้เป็นอย่างดี
1.2 Photo blog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนำเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ

1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทำกันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทำให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […]

2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่

2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นำแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจำวันของเจ้าของบล็อก
2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นำเสนอข่าวเป็นหลัก
2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com
2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน
2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น
2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นำเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุปดารา กองถ่าย ฯลฯ
2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยน  ความคิดกัน
2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นำเสนอวิธีการต่างขอบคุณ http://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.html 2.3.3 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก

     (3) เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก

เช่น www.blogger.com , www.exteen.com,www.mapandy.com,www.buddythai.com  www.imigg.com, www.maxsiteth.com ,www.my2blog.com

     (4) ประวัติของเว็บไซต์ Word press

Word Press คือ โปรแกรมสำเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สำหรับสร้าง บล็อก หรือ เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้สำหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ Word Press ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคำสั่งมาจากภาษา PHP (เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่ง) ทำงานบนฐานข้อมูล MySQL  ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรียกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล  การใช้งานWord Press ร่วมกับ MySQL อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License Word Press ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยู่ที่ http://wordpress.org และยังมีบริการ Free Hosting (พื้นที่สำหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้บริการได้ที่ http://wordpress.com ปัจจุบันนี้ Word Press ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านเว็บบล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง Programing มีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผู้พัฒนา Theme (รูปแบบการแสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริม) ให้เลือกใช้ฟรีอย่างมากมาย นอกจากนี้ สำหรับนักพัฒนา Word Press ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็นไกด์ไลน์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน สำหรับพัฒนาต่อยอด หรือ นำไปสร้าง Theme และ Plugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนำซ้ำ ยังมีรุ่นพิเศษ คือ Word Press MUสำหรับไว้ให้ผู้นำไปใช้ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ทำเว็บบล็อกเป็นของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นมาสมัครขอร่วมใช้บริการในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรือที่เรียกว่า Sub-Domain

——————————————————————————————————————————-

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง สัญลักษณ์และเครื่องหมาย (signs) ผู้จัดทำได้ดำเนินงานดังนี้

1.วัสดุและอุปกรณ์

 – กระดาษ

 – ปากกา

 – คอมพิวเตอร์

 – Internet

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตาราง 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับที่

รายการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1

รวบรวมสมาชิกในกลุ่ม

6 ธ.ค. 2554

สมาชิกในกลุ่ม

รวบรวมสมาชิกทั้งหมด 8 คน1.นายกฤตนัย    ภูดรโพธิ์
2.นายกิตติพล    เจียงคำ3.นายคมกริช     สิงห์ลา

4.นายธนวัฏ       โพธิ์แก้ว

5.นายธีรพล        ขันแข็ง

6.นางสาวปิยาภรณ์  สังฆะมณี

7.นางสาวรมิตา   รัตนบุศย์

8.นางสาวรัตติยากร  คำมะสอน

2

คิดชื่อโครงงาน

6 ธ.ค. 2554

สมาชิกในกลุ่ม

ได้หัวข้อโครงงานเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)

3

เขียนเค้าโครงโครงงาน

6 ธ.ค. 2554

สมาชิกในกลุ่ม

ได้เค้าโครงงาน

4

ปรึกษาการทำโครงงาน

13 ธ.ค. 2554

สมาชิกในกลุ่ม มอบหมายงานให้สมาชิกรับผิดชอบ

5

วางแผนการดำเนินงาน

13 ธ.ค. 2554

สมาชิกในกลุ่ม

สมาชิกได้รับมอบหมายงาน

6

ออกแบบในการทำโครงงาน

13 ธ.ค. 2554

สมาชิกในกลุ่ม

สมาชิกร่วมกันออกความคิดเห็น

7

รวบรวมข้อมูล 9 ม.ค. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

ได้ข้อมูลจากสมาชิก

8

สรุปการดำเนินงาน 13 ม.ค. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

มีข้อมูลเนื้อหาที่ชัดเจน

9

ตรวจสอบความถูกต้อง

13 ม.ค. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

ได้ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน

10

ทำเว็บไซต์

13 ม.ค. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

ผลงาน คือ  https://6012group1.wordpress.com

11

นำเสนอคุณครูที่ปรึกษา

6 ก.พ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

คุณครูให้ข้อเสนอแนะใน
การนำไปใช้ในการปรับปรุง

12

สร้างเครื่องมือ

6 ก.พ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

13

นำไปทดสอบ

7 ก.พ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

ผลแบบประเมินบทเรียนออนไลน์

14

ประมวลผล

8 ก.พ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

รวบรวมเอกสารทั้งหมดตามลำดับการทำโครงงาน

15

ทำรูปเล่ม

11 ก.พ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

ได้รายงานโครงงาน เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)

16

นำเสนอโครงงานพร้อมกับเว็บไซต์

20 ก.พ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

ส่งรายงานโครงงานพร้อมกับผลงาน คือ https://6012group1.wordpress.com


——————————————————————————————————————————-

บทที่  4

ผลการดำเนินงาน

จากแบบประเมินบทเรียนออนไลน์ เรื่อง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ของนักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 20 คน ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดำเนินงาน

ข้อที่

รายการ

ระดับการประเมิน

ผลรวม

ร้อยละ

ผลการประเมิน

1

ความชัดเจนของเนื้อหา

4.41

88.2

มาก

2

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

43

86

มาก

3

การนำสู่เว็บไซต์มีความน่าสนใจ

4.1

82

มาก

4

การใช้ภาษาสามารถส่อความหมายได้ชัดเจน

3.51

70.2

มาก

5

การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม

4.72

94.4

มาก

6

ตัวอักษรมีความเหมาะสม

4.9

98

มาก

7

การแสดงผลสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว

4.5

90

มาก

8

มีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายใน  ภายนอกของบทเรียน

3.2

64

มาก

9

การเน้นส่วนสำคัญของเนื้อหา

3.3

66

มาก

10

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์กับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

3.1

62

มาก

รวม

4.04

80.08

มาก

 

จากตาราง 4.1 สรุปได้ว่า   ผลการประเมินในภาพรวมพบว่ามีผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04อยู่ในระดับมากทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวอักษรมีความเหมาะสมซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.9รองลงมาได้แก่ การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม การแสดงผลสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว ความชัดเจนของเนื้อหา ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา การนำสู่เว็บไซต์มีความน่าสนใจ
การใช้ภาษาสามารถส่อความหมายได้ชัดเจนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในและ ภายนอกของบทเรียน การเน้นส่วนสำคัญของเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์กับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72, 4.5, 4.41, 4.3, 4.1, 3.51, 3.3, 3.2 และ 3.1 เรียงตามลำดับ

——————————————————————————————————————————-

บทที่  5

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (signs)
ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้

1.)        วัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า

2.)        ขอบเขตของการศึกษา

3.)        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

4.)        สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

5.)        อภิปรายผล

6.)        ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยี (Social Media) เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)

3. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานกลุ่ม

ขอบเขตของการศึกษาการค้นคว้า

การทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs) ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 จำนวน 20 คนโดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 2555

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1. บทเรียนออนไลน์โดยใช้เท๕โลโลยีสื่อ(Social Media) เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs)

2.แบบประเมินเว็บไซต์เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (Signs) ของนักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 20 คน

สรุป

ผลการประเมินในภาพรวมพบว่ามีผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมากทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวอักษรมีความเหมาะสมซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.9รองลงมาได้แก่
การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม การแสดงผลสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว ความชัดเจนของเนื้อหา ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา การนำสู่เว็บไซต์มีความน่าสนใจ การใช้ภาษาสามารถส่อความหมายได้ชัดเจนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในและ ภายนอกของบทเรียน การเน้นส่วนสำคัญของเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์กับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72, 4.5, 4.41, 4.3, 4.1, 3.51, 3.3, 3.2 และ 3.1 เรียงตามลำดับ

 ข้อเสนอแนะ

              1. จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการในการใช้ภาษาอังกฤษมีแพร่ในชีวิตประจำวันมีมากมาย

2. จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการใช้อินเตอร์เน็ตควรมีการสร้างและการวิจัยต่างๆโดยใช้เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่านี้

——————————————————————————————————————————-

บรรณานุกรม

 จารุวรรณ ขาวจิตต์. สัญลักษณ์จราจร ป้ายสัญลักษณ์ภาษาไทย-อังกฤษ. [ออนไลน์].  Available :  

                www.gotoknow.org/blogs/posts/459323.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 10  มกราคม 2555.

 นิมิตวิทยาสอนขับรถ. ป้ายจราจรประเภทเตือน. [ออนไลน์]. Available :

                www.nimitwittaya.com/index.php?mo=3&art=151133.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555.

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ความหมายเครื่องหมายและสัญลักษณ์. [ออนไลน์]. Available :

http://th.wikipedia.org/wiki/สัญลักษณ์.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555.

สุพจน์ น้อยจีน. เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ. [ออนไลน์]. Available :
http://www.khiansapolice.com/e-learning/index.php?page=jarajon.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555.

——————————————————————————————————————————-

ภาคผนวก

——————————————————————————————————————————-

ภาคผนวก  ก.

รูปภาพ

——————————————————————————————————————————-

ภาคผนวก  ข.

แบบประเมิน

——————————————————————————————————————————-

 ภาคผนวก  ค.

ประวัติส่วนตัว

 

                                      นายกฤตนัย ภูดรโพธิ์  ( มิว )

                                      เกิด 1พฤศจิกายน 2536 อายุ 18 ปี

                                     บิดา นายชิณวัฒน์  ภูดรโพธิ์

                                      มารดา นางกิตติยา ภูดรโพธิ์

                                     โทรศัพท์ 082482865

                                      ที่อยู่ 1หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

                                      E-mail : mewkung_101@hotmail.com

นายกิตติพล  เจียงคำ ( แป )
เกิด 29 ธันวาคม 2536 อายุ 18 ปี
บิดา นายคำพูน เจียงคำ
มารดา นางวันเพ็ญ เจียงคำ
โทรศัพท์ 0827870285
ที่อยู่ 110/1 บ้านดู่ หมู่  7 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
E-mail : Tuta-kitti@hotmail.com

นายธีรพล ขันแข็ง ( ป๊อป )
เกิด 21 ธันวาคม 2536 อายุ 18 ปี
บิดา สุบิน ขันแข็ง  มารดา
นางศิรินันท์ ขันแข็ง
โทรศัพท์ 0873598001
ที่อยู่ 215 หมู่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
E-mail : t-pop19@hotmail.com

นางสาวรมิตา รัตนบุศย์ ( ไอติม )
เกิด 26 พฤศจิกายน 2537 อายุ 17 ปี
ที่อยู่ 188 หมู่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0888870844
E-mail : sugaryz_icecreamz@hotmail.com

นางสาวรัตติยากร คำมะสอน
เกิด 22 กันยายน 2536 อายุ 18 ปี
บิดา นายพนม คำมะสอน
มารดา นางจารุสิริ แสงจันทร์
ที่อยู่ 2 ถนน รณชัยชาญยุทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0885407607
E-mail : 
bbb-mike@hotmail.com

นางสาวปิยาภรณ์ สังฆะมณี
เกิด 13 มกราคม 2537 อายุ 18 ปี
บิดา นายประพิศ สังฆะมณี
มารดา นางสมัย สังฆะมณี
ที่อยู่ 11 หมู่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0873597198
E-mail: piyapor-n_musiclove@hotmail.com

นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว
เกิด 13 กันยายน 2536 อายุ 18 ปี
บิดา นายสมชาย โพธิ์แก้ว
มารดา นางกาญจนา  โพธิ์แก้ว
โทรศัพท์ 0851171325
ความใฝ่ฝัน วิศวกร

นายคมกริช สิงห์ลา
เกิด 28 กุมภาพันธ์  2537 อายุ  17 ปี
บิดา ร.ต.นิวัฒน์ สิงห์ลา
มารดา นางวิรารัตน์ สิงห์ลา
ที่อยู่ 13 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0875651017

        

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s